top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đơn vị của Behombres vận hành trang web, ứng dụng hoặc quy trình liên quan tham gia vào việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân (“Behombres”) cam kết bảo đảm an toàn quyền riêng tư của bạn và bảo đảm bạn tiếp tục tin vào Behombres trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, điều đó cho phép định danh bạn với tư cách cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại). Chúng được gọi là “dữ liệu cá nhân”.

Thông báo này (“Thông báo về Quyền Riêng tư“) đặt ra:

 1. Phạm vi và việc chấp nhận

 2. Dữ liệu cá nhân được Behombres thu thập

 3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

 4. Tại sao thu thập dữ liệu cá nhân và Behombres sử dụng chúng như thế nào

 5. Behombres chia sẻ dữ liệu cá nhân

 6. Quyền của bạn

 7. An toàn và giữ lại dữ liệu

 8. Làm cách nào để liên lạc với chúng tôi​

1. Phạm vi và việc chấp nhận Thông báo về Quyền Riêng tư này

 • Thông báo về Quyền Riêng tư này áp dụng với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của mình.

 • Bằng việc sử dụng website Behombres (như được định nghĩa dưới đây) hoặc bằng việc giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận những thực tế được mô tả trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Thông báo về Quyền Riêng tư này, xin đừng sử dụng website Behombres (như được định nghĩa dưới đây) hoặc đừng trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bất kỳ.

 • Behombres bảo lưu quyền tiến hành những thay đổi đối với Thông báo về Quyền Riêng tư này tại thời điểm bất kỳ. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Quyền Riêng này để bảo đảm bạn biết những thay đổi bất kỳ và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng như thế nào.

2. Dữ liệu được Behombres thu thập

Behombres có quyền thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông qua:

 • Tương tác trực tuyến và điện tử với chúng tôi, kể cả nhờ website Behombres, các ứng dụng di động, các chương trình nhắn tin hoặc nhờ website có thương hiệu Behombres hoặc các ứng dụng trên các mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ như Facebook);

 • Tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, bao gồm các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, thẻ đăng ký dạng bản in trên giấy, các nguồn dữ liệu đầu vào của các cuộc thi và đầu mối liên lạc thông qua các trung tâm điện thoại dịch vụ khách hàng của Behombres; và 

 • Tương tác của bạn với các nội dung được định hướng trực tuyến (chẳng hạn như quảng cáo) mà Behombres, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhân danh chúng tôi, cung cấp cho bạn thông qua website web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

2.1 Dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi bạn tương tác với website Behombres

Chúng tôi sử dụng các cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số loại thông tin nhất định khi bạn tương tác với website Behombres. Xin vui lòng xem Thông báo về Cookie để biết thêm thông tin về các công nghệ đó và quyền của bạn liên quan đến

 

3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

Behombres không cố ý lấy hoặc thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 12 tuổi. Nếu Behombres phát hiện rằng mình tình cờ thu thập dữ liệu cá nhân từ một trẻ em dưới 12 tuổi, Behombres sẽ loại bỏ thông tin cá nhân của trẻ ra khỏi dữ liệu của mình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Behombres có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ dưới 12 tuổi từ cha mẹ hoặc người giám hộ một cách trực tiếp và tức là với sự đồng ý rõ ràng của họ.

 

4. Tại sao Behombres thu thập dữ liệu cá nhân và Behombres sử dụng dữ liệu đó như thế nào.

Behombres thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân chỉ khi cần thiết nhằm các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập. Behombres có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích như sau:

 • Dịch vụ người tiêu dùng – để cung cấp cho bạn dịch vụ người tiêu dùng, bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi chung của bạn về sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ người tiêu dùng có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức truyền thông, bao gồm thư điện tử, thư, điện thoại và phiếm đàm trực tuyến.

 • Tham gia của người tiêu dùng – để bạn tham gia tích cực hơn vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ở đây có thể bao gồm việc sử dụng hoặc công bố các nội dung do người tiêu dùng tạo ra.

 • Cá nhân hóa – Behombres có thể tổ hợp dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập từ một nguồn (ví dụ như một trang web) với dữ liệu thu được từ nguồn khác (ví dụ như một sự kiện ngoại tuyến). Điều đó cho Behombres một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về bạn – một người tiêu dùng, và từ đó, cho phép Behombres phục vụ bạn tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn, bao gồm các khía cạnh:

  • Trang web – để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên website web, bằng cách sử dụng dữ liệu như thông tin đăng nhập tài khoản, thông tin máy tính kỹ thuật, và/hoặc thông tin về việc sử dụng trang web trước đây;

  • Sản phẩm – để cải thiện sản phẩm của Behombres, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu của bạn và đi đến những ý tưởng sản phẩm mới. Việc này bao gồm sử dụng thông tin nhân khẩu, thông tin lý lịch người tiêu dùng và phản hồi của người tiêu dùng; và

  • Quảng cáo dựa trên lợi ích – để phục vụ bạn với những quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với những lợi ích của bạn. Một cách mà Behombres làm điều đó là làm cho các hoạt động hoặc thông tin thu thập được trên website Behombres phù hợp với dữ liệu thu thập được về bạn trên website của bên thứ ba (tức là làm phù hợp dữ liệu). Loại quảng cáo này còn được gọi là “quảng cáo theo ứng xử trực tuyến” hay “quảng cáo hướng mục tiêu”. Quá trình cá nhân hóa này thường được thực hiện nhờ cookies hoặc các công nghệ tương tự.

 • Thông tin tiếp thị – để cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị khi bạn đã chọn chấp nhận các nội dung đó (bao gồm thông tin về Behombres, các sản phẩm và dịch vụ của Behombres, đối thủ cạnh tranh và các khuyến mãi). Những nội dung đó có thể được chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

5. Behombres chia sẻ dữ liệu cá nhân

Behombres không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba bất kỳ dự định sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi bạn đã đưa ra đồng ý cụ thể liên quan đến việc đó.

6. Quyền của bạn

6.1 Quyền chọn từ chối thông tin tiếp thị

Bạn có quyền từ chối không tiếp nhận thông tin tiếp thị về Behombres và có thể làm điều đó bằng cách:

(a) theo các hướng dẫn để chọn từ chối trong thông tin tiếp thị liên quan;

(b) nếu bạn có một tài khoản với Behombres, bạn có thể có quyền chọn thay đổi quyền ưu tiên nhận/từ chối trong phần điều chỉnh tài khoản liên quan của tài khoản; hoặc

(c) liên lạc với chúng tôi.

Xin hãy lưu ý rằng kể cả khi bạn chọn từ chối nhận các thông tin tiếp thị, bạn có thể vẫn nhận các thông tin quản trị từ Behombres, chẳng hạn như xác nhận đơn đặt hàng và thông báo về các hoạt động của tài khoản của bạn (ví dụ như xác nhận tài khoản và thay đổi mật mã).

7. An toàn và giữ lại dữ liệu

7.1 An toàn dữ liệu

Để giữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, Behombres đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an ninh, bao gồm:

Bảo đảm an toàn cho môi trường vận hành – Behombres lưu giữ dữ liệu của bạn trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và các nhà thầu của Behombres có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Behombres cũng tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận phổ biến của ngành về việc này. 

7.2 Lưu giữ

Behombres sẽ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho mục tiêu đã đặt ra, trong đó có tính đến cả nhu cầu của mình về việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, cung cấp những dịch vụ được cải thiện và dịch vụ mới, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo các quy định hiện hành.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian hợp lý sau khi bạn tương tác lần cuối với chúng tôi. Khi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết nữa, chúng tôi hủy hoặc xóa dữ liệu một cách an toàn.

 

8. Liên lạc với chúng tôi

Behombres hành động như một “người kiểm soát dữ liệu” đối với dữ liệu cá nhân mà mình xử lý trong khuôn khổ của Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét bất kỳ về Thông báo về Quyền Riêng tư này hoặc thực tế thu thập dữ liệu cá nhân của Behombres, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện thoại  0365.006.820

Gửi thư điện tử đến info@behombres.com

Gửi thư đến

Công ty TNHH Behombres - 189/A7 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Cookies

COOKIES

Thông báo về Cookies


Thông cáo này được áp dụng cho Website này, hay bất kỳ website hoặc trang chủ thương hiệu nào khác trên nền tảng hệ thống của bên thứ ba (ví dụ như YouTube hay Facebook) và cũng được áp dụng cho những ứng dụng được truy cập hay sử dụng thông qua những website hay nền tảng được vận hành bởi hoặc nhân danh Behombres.

Bằng việc truy cập vào website Behombres, bạn ưng thuận để cookies hay công nghệ theo dõi của chúng tôi kích hoạt theo thông cáo này. Nếu bạn không đồng ý, bạn nên cài đặt chế độ xem phù hợp cho trình duyệt hoặc ngừng sử dụng website Behombres. Nếu bạn ngăn cookies của chúng tôi hoạt động, điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình bạn sử dụng website Behombres.

Khi sử dụng thiết bị di động để kết nối internet, bạn nên xem xét thông cáo về quyền riêng tư của từng ứng dụng cụ thể mà bạn đang dùng để hiểu thêm về những quy định trong việc thu thập dữ liệu của ứng dụng đó.


1. Cookies là gì?


Cookies là những tập tin văn bản nhỏ được các trang web bạn truy cập đặt vào máy tính của bạn. Chúng được sử dụng rộng rãi để khiến các trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn cũng như để cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của trang web.


2. Chúng tôi sử dụng cookies như thế nào và tại sao?


Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện việc sử dụng và chức năng của các website Behombres và để hiểu tốt hơn về việc khách sử dụng website Behombres và các công cụ và dịch vụ được cung cấp tại đó như thế nào. Cookies giúp chúng tôi sửa đổi các trang thuộc website Behombres phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn, để cải thiện sự thân thiện với người dùng, để nhận được phản hồi hài lòng của khách hàng và giao tiếp với bạn ở nơi khác trên Internet.


3. Các loại cookies nào có thể được dùng trên website Behombres?


Chúng tôi có quyền sử dụng các loại cookies như sau trên website Behombres:

 • Cookies phiên – là các tập tin cookie tạm thời bị xóa đi khi bạn đóng trình duyệt của bạn. Khi bạn khởi động lại trình duyệt và trở lại trang đã tạo ra cookie đó, website sẽ đối xử với bạn như một khách truy cập mới.​

 • Cookies lâu bền – Các cookies này ở lại trên trình duyệt của bạn đến khi bạn xóa chúng bằng thủ công hoặc đến khi trình duyệt của bạn xóa chúng dựa trên thời gian được xác lập bên trong chính cookie. Những cookies này sẽ nhận ra bạn là khách trở lại.

 • Cookies cần thiết – Cookies cần thiết thực sự cho hoạt động của website Behombres. Chúng khiến bạn có thể tìm ra dường đi trên trang web và sử dụng các hạng mục của chúng tôi.

 • Cookies gửi thông tin đến chúng tôi – đó là những cookies mà chúng tôi đặt trên website Behombres và chúng chỉ có thể được trang đó đọc. Đây là loại được gọi là “Bên Thứ nhất”.

Chúng tôi còn đặt các cookies trên các quảng cáo trên các trang web khác mà các bên thứ ba sở hữu (ví dụ như Facebook). Chúng tôi có thông tin thông qua các cookies này khi bạn bấm vào hoặc tương tác với quảng cáo. Khi đó Behombres đang đặt một cookie “Bên Thứ ba”. Behombres có thể sử dụng thông tin thu được nhờ các cookies đó để phục vụ bạn với quảng cáo liên quan đến bạn hoặc được bạn quan tâm dựa trên ứng xử trực tuyến trong quá khứ của bạn.


Cookies gửi thông tin đến các công ty khác – Đó là những cookies được các công ty đối tác của chúng tôi (ví dụ như Facebook hoặc các nhà quảng cáo) đặt trên website Behombres. Họ có thể sử dụng dữ liệu thu được từ các cookies đó để nhắm quảng cáo đến bạn một cách ẩn danh trên các trang web khác, dựa trên việc bạn truy cập website Behombres. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một widget xã hội (ví dụ như ký hiệu màn hình của Facebook) trên trang Web, nó sẽ ghi nhận việc bạn “chia sẻ” hoặc “thích”. Facebook (là công ty đặt cookie) sẽ thu thập dữ liệu.

5. Các công nghệ tương tự khác


Website Behombres cũng sử dụng các công nghệ theo dấu khác bao gồm các địa chỉ IP, tập tin sổ lưu và mốc web, chúng cũng giúp chúng tôi chỉnh sửa website Behombres phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn.

Địa chỉ IP

Địa chỉ IP là con số được máy tính sử dụng trên mạng để nhận ra máy tính của bạn mỗi khi bạn đăng nhập vào Internet. Chúng tôi có thể ghi nhận địa chỉ IP nhằm các mục đích như sau: (i) xử lý các vấn đề kỹ thuật, (ii) duy trì sự an toàn và an ninh của trang web (iii) hiểu hơn việc các trang web của mình được sử dụng như thế nào, và (iv) để chỉnh sửa nội dung phù hợp hơn với nhu cầu của bạn tùy theo bạn đang ở quốc gia nào.

Tập tin sổ lưu

Chúng tôi (hoặc bên thứ ba nhân danh chúng tôi) có thể thu thập thông tin dưới dạng tập tin sổ lưu ghi lại hoạt động của trang web và thu thập dữ liệu thống kê về tập quán duyệt trang web của người dùng. Những mục này được tạo ra một cách ẩn danh, và giúp chúng tôi thu thập (cùng với những thứ khác) (i) loại trình duyệt và hệ điều hành của người dùng, (ii) thông tin về phiên duyệt web của người dùng (chẳng hạn như URL xuất xứ, ngày giờ họ đã truy cập trang web của mình, và các trang mà họ đã xem trên trang web của mình và trong bao nhiêu lâu), và, (iii) các dữ liệu tương tự có tính chất định hướng hoặc dòng truy cập (ví dự như đếm số lượng khách truy cập hoặc báo cáo lưu lượng truy cập trang).

Mốc Web

Chúng tôi có thể sử dụng các mốc web (hoặc GIFs xóa) trên website Behombres. Mốc Web (còn gọi là “bọ web”) là các chuỗi mã nhỏ cung cấp phương pháp chuyển hình ảnh đồ họa trên trang web nhằm mục đích chuyển dữ liệu trở về chúng tôi. Thông tin được thu thập nhờ các mốc web có thể bao gồm thông tin về việc người dùng đáp ứng như thế nào đối với một chiến dịch thư điện tử (chẳng hạn như thời gian thư điện tử được mở, người dùng kết nối đến đâu từ thư điện tử đó, v.v…). Chúng tôi sử dụng thông tin mốc web cho nhiều mục đích, bao gồm báo cáo lưu lượng trang web, đếm số lượng khách truy cập, báo cáo và kiểm đếm về quảng cáo và email, và cá thể hóa.

6. Quản lý cookies/sự yêu thích của bạn


Bạn hãy bảo đảm rằng các cài đặt máy tính của bạn phản ánh bạn có thích chấp nhận cookies hay không. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để cảnh báo bạn trước khi chấp nhận cookies, hoặc đơn giản là bạn có thể đặt chế độ để từ chối chúng. Bạn không cần phải có cookies hiện diện để sử dụng hoặc di chuyển qua nhiều phần của website Behombres mặc dù bạn có thể không được truy cập mọi hạng mục trên webiste Behombres nếu bạn làm như vậy. Hãy xem nút “trợ giúp” trên trình duyệt của bạn (ví dụ như Internet Explorer, Firefox) để biết bạn có thể làm điều đó như thế nào. Hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng những máy tính khác nhau tại các địa điểm khác nhau, bạn sẽ cần bảo đảm rằng mỗi trình duyệt được điều chỉnh phù hợp với các yêu thích của bạn về cookie.
Vì mốc web tạo thành một phần của trang web, không thể ‘chọn từ chối’ nhưng bạn có thể khiến chúng vô hiệu bằng cách chọn từ chối những cookie mà chúng đặt vào.
Ngoài ra, khi có thể, bạn có thể thực hiện lựa chọn của mình khi cho các cookies được đặt vào máy tính của bạn hoặc chọn từ chối cookies bằng cách xem các trang web sau đây và chọn cookies của công ty nào bạn muốn chọn từ chối: http://www.aboutads.info/choices/#completed hoặc http://www.youronlinechoices.eu/


7. Thông báo pháp lý cập nhật.


Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi thông báo này. Xin vui lòng tham khảo trang này thường xuyên để xem xét các điều khoản mới và thông tin được thêm vào.

Thông báo này được cập nhật lần cuối vào tháng Một năm 2021.

bottom of page